Hasta Hakları
05 Ekim 2017

Hasta Hakları

HAKLARINIZ

            İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya gelmektedir. hak kavramı evrensel bir kavramdır ve 'hukuk  kurallarının kişilere tanıdığı yetki' olarak tanımlanabilir. İnsan haklarını; tüm insanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olması diye tarif etmek mümkündür. Söz konusu bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmiştir.

            Hasta hakları ise; Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları sebebiyle sahip oldukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder; Hasta hakları da temek insan haklarından birisidir.  

HASTA HAKLARI 

 1. Adalet ve hizmetlerinden uygun olarak sağlık hizmetlerinden faydalanma,
 2. Sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi isteme,
 3. Sağlık kuruluşunu ve personeli tanıma, seçme ve değiştirme, 
 4. Sağlık hizmeti talebi zamanında karşılanamayan hallerde, öncelik sırasının belirlenmesini isteme,
 5. Tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım isteme,
 6. Sağlık durumu ile ilgili bilgi alma ve bilgi verilmesini yasaklama,
 7. Kayıtları inceleme ve kayıtların düzeltilmesini isteme, 
 8. Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu isteme,
 9. Tıbbi müdahalede rıza ve izin gösterme,
 10. Tedaviyi reddetme ve durdurma,
 11. Güvenliğin sağlanmasını bekleme ve istemek,
 12. Dini vecibeleri yerine getirebilme ve dini hizmetlerden faydalanma
 13. İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret, 
 14. Refakatçi bulundurma,
 15. Hizmetin Sağlık Kurumu ve Kuruluşunun Dışında Verilmesi,
 16. Hasta haklarının ihlalinde mevzuat çerçevesinde müracaat, şikayet ve dava açma,