Erişilebilirlik Belgemiz
26 Aralık 2019


 Kentsel yaşamın engellilerin erişilebilirliğine uygun olarak düzenlemesi yasal olarak zorunludur.

3194 Sayılı İmar Kanununda ve yönetmeliklerinde kentlerde her alanda erişilebilirliğin sağlanması için imar planları, kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda Türk Standartları Enstitüsü'nün ilgili standartlarına uyulması zorunluluğu bulunmaktadır.   

Erişilebilirlik: Binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin, engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir. 
Yapılı çevrede engellilerin erişe bilirliğinin sağlanması için planlama, tasarım, inşaat, imalat, ruhsatlandırma ve denetleme süreçlerinde erişilebilirlik standartlarına uygunluk sağlanır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu Kanunun gereği   engellilerin erişe bilirliğine uygun duruma getirilmesi zorunludur.

Ülkemizde görmeyen, işitmeyen, hareket edemeyen, zihinsel veya ruhsal dengesi bozuk engelli vatandaşlarımız, nüfusumuzun yaklaşık %12’sini oluşturmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın, hayatın akışı içerisinde, kimseye muhtaç  olmadan, insan onuruna yakışır bir biçimde yer alması, herkesin hakkı olduğu gibi engelli vatandaşlarımızın da en temel hakkıdır. Bu hakkın sağlanması sosyal devlet olmanın gereğidir.

Devletimiz sosyal devlet olmanın gereklerini yerine getirerek, çıkardığı düzenlemelerle engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık yapmıştır.

Bu kapsamda;
               BALIKESİR VALİLİĞİ TARAFINDAN DENETLENEN HASTANEMİZ ENGELLİLERE YÖNEKLİK DÜZENLEMELERİYLE ENGELLİ DOSTU HASTANE OLDUĞUNU BELGELEMİŞTİR.